Välkommen

Svenska Antikvariatföreningen är en branschförening för antikvariat i Sverige, grundad 1936.


Stockholms bokmässa

Konstakademien 2024, 9-10 mars.
Mer info här»Medlem av ILAB, International League of Antiquarian Booksellers.

Vid köp, försäljning och värdering vänd Er till våra medlemmar.


Följ oss på Facebook


Sök böcker

Sök på antikvariat.net bland mer än 1.700.000 antikvariska / begagnade böcker i Norden hos 92 antikvariat från Sverige, Danmark, Norge och Finland.

antikvariat.net

Styrelsen


Ordförande:


Simon Ström

Vice ordförande:

Lorenz Hatt

Kassör:

Hans Kleine

Sekreterare:

Jörgen Langhof

Ordinarie ledamot:

Mats Petersson

Suppleant:

Johan Hammarström

Revisorer:

Patrik Andersson & Magnus Wijk

Revisorssuppleant:

Glenn Sjökvist

Valberedning:

Reijo Rantanen & Mats Rehnström

Svenska Antikvariatföreningens etiska regler

 1. En medlem ska ansvara för förståelsen och användandet av branschens speciella terminologi.
 2. En medlem måste ansvara för att det material som bjuds ut till försäljning beskrivs exakt. Varje defekt, lagning m.m. av betydelse skall anges tydligt. Om annan överenskommelse ej träffats ska hela köpesumman återbetalas till köparen om materialet beskrivits felaktigt.
 3. En medlem måste vidta alla rimliga åtgärder för att försäkra sig om att material som köps in är säljarens egendom. Medlemmarna ska vidta alla åtgärder för att förhindra stöld av antikvariska böcker och "besläktat material". Medlemmarna ska samarbeta med myndigheter i avsikten att stulet material upptäcks och återlämnas samt att den skyldige grips.
 4. En medlem ska kunna garantera äktheten på det material som erbjuds till försäljning. Material som visat sig vara oäkta, av diskutabel eller obestämd natur ska inte utbjudas till försäljning förrän alla fakta klarlagts. Skulle så ändå ske ska materialet återtas och hela köpesumman återbetalas eller annan överenskommelse träffas.
 5. Betalnings- och försäljningsvillkor ska framgå klart och tydligt i alla kataloger och offerter. I övrigt ska försäljningsvillkoren bestämmas mellan säljaren och köparen vid försäljningstillfället och betalning ske i enlighet därmed.
 6. Ansvaret för transportskador ligger på avsändaren om ej annat överenskommits. En medlem ska sörja för lämpligt handhavande, emballering och transport av materialet så att det anländer i det tillstånd det befann sig när det köptes. Kostnader för retur av material som beskrivits felaktigt bekostas av säljaren.
 7. En medlem ska tillåta andra föreningsmedlemmar att köpa utbjudet, d.v.s. prissatt material. ILAB:s (International League of Antiquarian Booksellers) praxis 10% till kollegor ska följas.
 8. Det material som är till salu ska vara tydligt och klart märkt med försäljningspris. Material som inte är till salu eller är under katalogisering ska hållas avskilt.
 9. De medlemmar som utför värderingar skall vara väl insatta i och följa de lagar och regler som gäller.
 10. En medlem får inte kontakta kunder i en kollegas butik, utställningsmonter eller annat försäljningsställe, vilket inkluderar sociala medier och andra digitala plattformar, utan innehavarens medgivande.
 11. Medlemsföretag är skyldig att betala säljare skäliga priser.
 12. Dessa regler bör anslås väl synligt i varje medlemsföretags lokaler.

Svenska antikvariatföreningens stipendium till York Antiquarian Book Seminar

Kursen 2019 kommer att äga rum den 9-11 september. Det finns endast 28 platser men SVAF har en av dessa reserverad för sin stipendiat.
Varje medlem i Svenska antikvariatföreningen har möjlighet att lämna ett förslag på stipendiat som man anser vara förtjänt av och kan ha nytta och glädje av vistelsen i York.
Det kan vara sig själv man föreslår, en annan medlem i föreningen eller någon som på sikt kan bli medlem i föreningen. Förslaget ska stödjas av ytterligare en medlem.
Den föreslagna ska:
-ha goda möjligheter att tillgodogöra sig kursen
-visat stort intresse för den antikvariska boken och branschen
-kunna tänkas bidra till den framtida utvecklingen av branschen i Sverige

Stipendiet uppgår till 12.000:- Detta täcker kursavgiften på £495, som betalas av föreningen, samt stor del av resa och boende, vilket stipendiaten själv får ombesörja. Hjälp med boende kommer kunna ges av kursarrangörerna.
Förslag på stipendiat ska vara styrelsen tillhanda senast 1 juni 2019. Ange vem som förslår, vem som stödjer förslaget och skäl till varför den nominerade är lämplig att få stipendiet.
Styrelsen kommer från de inlämnade förslagen senast den 12 juni utse vem som kommer få stipendiet. Inget hindrar att man nästa år föreslår samma kandidat igen, om denna inte fick årets stipendium.
www.yabseminar.com