Välkommen

Svenska Antikvariatföreningen är en branschförening för antikvariat i Sverige, grundad 1936.


Tomas Jansson 1951-2016


Följ oss på Facebook


Vid köp, försäljning och värdering vänd Er till våra medlemmar.

Medlem av ILAB, International League of Antiquarian Booksellers.

ILAB

Sök böcker

Sök på antikvariat.net bland mer än 1.700.000 antikvariska / begagnade böcker i Norden hos 92 antikvariat från Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Skriv in de viktigaste orden, t.ex. "lindgren pippi", och tryck Enter eller klicka på SÖK-knappen.

Styrelsen


Ordförande:


Mats Petersson

Vice ordförande:

Leif Lindberg

Kassör:

Hans Kleine

Sekreterare & Kansli:

Pontus Soldén

Ordinarie ledamöter:

Rolf Maurin & Malte Martinsson

Suppleanter:

Greger Antoft & Johan Hammarström

Revisorer:

Torbjörn Brandt & Anders Söderlund

Revisorssuppleant:

Carl-Axel Svensson

Valberedning:

Reijo Rantanen & Mats Rehnström

Svenska Antikvariatföreningens etiska regler

 1. En medlem ska ansvara för förståelsen och användandet av branschens speciella terminologi.
 2. En medlem måste ansvara för att det material som bjuds ut till försäljning beskrivs exakt. Varje defekt, lagning m.m. av betydelse skall anges tydligt. Om annan överenskommelse ej träffats ska hela köpesumman återbetalas kontant till köparen om materialet beskrivits felaktigt.
 3. En medlem måste vidta alla rimliga åtgärder för att försäkra sig om att material som köps in är säljarens egendom. Medlemmarna ska vidta alla åtgärder för att förhindra stöld av antikvariska böcker och "besläktat material". Medlemmarna ska samarbeta med myndigheter i avsikten att stulet material upptäcks och återlämnas samt att den skyldige grips.
 4. En medlem ska kunna garantera äktheten på det material som erbjuds till försäljning. Material som visat sig vara oäkta, av diskutabel eller obestämd natur ska inte utbjudas till försäljning förrän alla fakta klarlagts. Skulle så ändå ske ska materialet återtas och hela köpesumman återbetalas kontant eller annan överenskommelse träffas.
 5. Betalnings- och försäljningsvillkor ska framgå klart och tydligt i alla kataloger och offerter. I övrigt ska försäljningsvillkoren bestämmas mellan säljaren och köparen vid försäljningstillfället och betalning ske i enlighet därmed.
 6. Ansvaret för transportskador ligger på avsändaren om ej annat överenskommits. En medlem ska sörja för lämpligt handhavande, emballering och transport av materialet så att det anländer i det tillstånd det befann sig när det köptes. Kostnader för retur av material som beskrivits felaktigt bekostas av säljaren.
 7. En medlem ska tillåta andra föreningsmedlemmar att köpa utbjudet, d.v.s. prissatt material. ILAB:s (International League of Antiquarian Booksellers) praxis 10% till kollegor ska följas.
 8. Det material som är till salu ska vara tydligt och klart märkt med försäljningspris. Material som inte är till salu eller är under katalogisering ska hållas avskilt.
 9. De medlemmar som utför värderingar skall vara väl insatta i och följa de lagar och regler som gäller.
 10. En medlem får inte kontakta kunder i en kollegas butik, utställningsmonter eller annat försäljningsställe utan innehavarens medgivande.
 11. Medlemsföretag är skyldig att betala säljare skäliga priser.
 12. Dessa regler bör anslås väl synligt i varje medlemsföretags lokaler.